This document from the Netherlands Emigration Service was of course in Dutch. We have made an English translation underneath.

It is interesting to consider how people at that time looked at Australia and also at the way this was portrayed by the officials. However some of its still resonates.

The Dutch text

Het grootste deel van de Australische bevolking woont in de grote steden. Daaruit blijkt dat de Australiër in wezen een stedeling is.

Niettemin zijn de specifieke trekken, die de stedeling b.v. bij ons van een dorpeling of plattelander onderscheidt, in Australië niet te onderkennen.

Door hun hartelijkheid, hun ongedwongen optreden en de verwaarloosde kleding heeft practisch iedere Australische man iets van een plattelander.

Aan de andere kant is het standsverschil, dat men vooral in ons land in erg conservatief dorpen en steden nog veelal aantreft, in het Australische leven lang niet zo duidelijk uitgedrukt.

In Australië is men onverschilliger, jovialer, men roddelt minder, doch vloekt daarentegen weer veel meer, ofschoon dit vloeken niet ernstig gemeend is en al bijna tot de omgangstaal behoort,

De Australiër is ook niet zo egoïstisch, hoewel hij wanneer het op zaken doen aankomt, zich gaarne in een klein kringetje terugtrekt uit de gezelligheid van een grote groep.

De Australiër drinkt veel, doch alleen voor zes uur in de namiddag, want daarna mag geen sterke drank verkocht worden. Voordien echter gaat iedereen die zich het kan permitteren, en dat is bijna de gehele mannelijke bevolking, naar een van de vele bars, waar het ene glas na het andere geledigd wordt.

Ondanks dat, kan men weer niet zeggen dat men in Australië liever doen dan hun hebben en houden aan drank opmaken. Integendeel, de Australiër is behalve een goed zakenman ook wezen een degelijk mens, ondanks zijn fanatieke liefde voor alle mogelijke sport. 

Maar zijn lijfspreuk is, zoiets als, leven en laten leven, en bovendien is hij van mening dat het beter is te leven om te arbeiden dan omgekeerd. Hoewel men in Australië lang niet zo’n ontwikkeld gezinsleven kent als bij ons, wordt er toch merkwaardig weinig gebruik gemaakt van restaurants en eetgelegenheden. Niettemin is het eten daarin uitstekend en goedkoop. Voor de Nederlander zal het wel aanvankelijk vreemd zijn dat de Australiër met een zo stevig ontbijt begint. 

Dit bestaat niet uit een beschuitje en een bordje pap, zoals bij ons, doch uit grote stukken vlees, spiegeleieren en veel fruit, fruit dat in de heerlijkste soorten en spotgoedkoop te verkrijgen is.

Bovendien worden er ontzaglijke hoeveelheden thee gedronken. Het verbruik van groenten is niet zo hoog. Bovendien is de Australische bereidingswijze voor ons niet zeer aantrekkelijk.

De groente wordt bijna stuk gekookt en met veel water opgediend. Aardappelen zijn er wel, doch over het algemeen duurder dan bij ons. Daarentegen is het gebruik van zoetigheden wederom enorm. De Nederlandse huisvrouw kan haar eigen Hollandse menu gerust aanhouden, doch goedkoper is het wanneer zij geheel naar de Australische gewoonte overschakelt.

English translation

Most of Australia’s population lives in major cities. This shows that the Australian is essentially a city dweller.

Nevertheless, the specific traits that the city dweller, for example, distinguishes us from a villager or rural person, cannot be recognised in Australia.

Their cordiality, casual demeanour and neglected clothing make virtually every Australian man look like a rustic.

On the other hand, the difference in status, which is often found in very conservative villages and towns in our country, is not so clearly expressed in Australian life.

In Australia people are more indifferent, more jovial, gossip less, but swear a lot more, although this swearing is not serious and is almost part of everyday language.

The Australian is not that selfish either, although when it comes to doing business, he likes to retreat into a small circle away from the conviviality of a large group.

The Australian drinks a lot, but only before six o’clock in the afternoon, because after that no spirits are allowed to be sold. Before that, however, everyone who can afford it, and that is almost the entire male population, goes to one of the many bars, where one glass after another is emptied.

Despite that, it cannot be said that people in Australia would rather do anything than finish their drinks. On the contrary, the Australian is not only a good businessman, but also a decent person, despite his fanatical love for all kinds of sports.

But his motto is, something like, live and let live, and moreover he believes that it is better to live to work than the other way around. Although Australia does not have as developed a family life as ours, there is still remarkably little use of restaurants and eating places. Nevertheless, the food in them is excellent and cheap. It will initially be strange to the Dutch that the Australian starts with such a hearty breakfast. This does not consist of a rusk and a plate of porridge, as we do, but of large pieces of meat, fried eggs and lots of fruit, fruit that is available in the most delicious varieties and dirt cheap.

Moreover, enormous amounts of tea are drunk. The consumption of vegetables is not that high. Moreover, the Australian preparation method is not very attractive to us.

The vegetables are boiled almost to pieces and served with plenty of water. Potatoes are available, but generally more expensive than ours. On the other hand, the use of sweets is again enormous. The Dutch housewife can safely keep her own Dutch menu, but it is cheaper if she switches completely to the Australian custom.

Categories: Migration history