A Voyage to New South Wales from the journal of a Ship’s Doctor

An early Dutch writer on Sydney in the 1840s was P van Os. His book “Reis naar Nieuw-Zuid-Wallis.  Uit het dagboek van een scheepsdokter” was edited for children.

It is a curious semi-fictional work and although it is unclear whether van Os ever visited Sydney personally.

The book describes the travelogue of a ship’s doctor during a voyage from the Netherlands to New South Wales. In the book, Van Os describes the different stages of the voyage, including the conditions on board the ship, the encounters with other ships and the arrival in Australia. The book also describes the natural environment, flora and fauna of New South Wales and indigenous people.

He provided a glowing account of its cleanliness and its ‘beautiful rows of houses, beautiful big hospitals and hotels’. He was less flattering in his description of Sydney’s women and their slavish devotion to all things British and of the snobbishness of Sydney society which he considered highly polarised between free settlers and the emancipated.

The English translation of the book was published in 1847, and the title of the book was then changed to “A Voyage to New South Wales from the journal of a Ship’s Doctor”. The book is still available and is considered an interesting resource for historians and travel story lovers.

The book has been digitised by the National Library of Australia and is available on https://nla.gov.au/nla.obj-2841412549/view?partId=nla.obj-2841413664#page/n6/mode/1upTrove.

Below is a snippet from the book

 AANKOMST IN SIDNEY. 

Terwijl ik den genegen lezer ons transportschip en de eigenaardigheden van het reisgezelschap van misdadigers geschilderd heb, zal hem, hoop ik, de tijd niet zoo lang gevallen zijn als ons, die zes maanden lang Rio Janeiro uitgenomen niets dan lucht en water gezien en, tot ons eng schip en ons nobel gezelschap beperkt, verder niets van de wereld gehoord hadden. Eindelijk, eindelijk naderden wij, naar het zeggen van den stuurman, het zoo vurig verwachte land. De wind was gunstig, het schip was geheel met zeilen overdekt en doorsneed pijlsnel de baren van den Stillen Oceaan. Reeds vertoonde zich voor de blikken aan den verren gezigteinder eene blaauwe , onduidelijke, smalle streep, die steeds grooter wordt, als ’t ware  uit de zee opstijgt en zich met heldere kleuren tooit. 

Het is Nieiiw-Holland, het vijfde laatst ontdekte werelddeel, de nieuwe wereld, die in hare onbekende binnenlanden nog zoo vele geheimen verbergt, het onmetelijke rijk, dat Engeland zich in den verren Oceaan gegrondvest heeft, waarheen het zijne wijze wetten, zijne taal en de namen zijner provinciën en steden, zijner zonen en dochteren verplant, om aan toekomende geslachten zijne magt, zijne wetenschap en zijn volkskarakter te verkondigen! Het is Nieuw- Holland, welks, met altijd groene bosschen bedekte, bergvlakten hare naakte voeten in de baren der zee spoelen; Nieuw-Holland, dit „land zonder wederga ,”  zoo als de Engelschen het met billijken trots noemen. 

Wij stonden op het dek, en menig oog tuurde verlangend naar het land, welks blaauwachtige bergketen, de blaauwe bergen genoemd, juist door de ondergaande zon beschenen werden. Thans was het donker er is bijna geene schemering onder deze breedte, en de duisternis begint bijna onmiddellijk na den ondergang der zon —• en de nacht bedekte met zijnen sluijer het schip en de zee en het land, welks gebergten en bosschen zich weldra nog slechts in zwarte, onduidelijke om- trekken tegen den paarsch gekleurden hemel afteeken-  den. Slechts hier en daar zeiden ons helder vlammende vuren, die te midden der zwarte onmetelijke bosschen flikkerden, dat ook deze woestenijen, in welke geene  menschelijkc woning te ontdekken was, door de wilde  horden der inboorlingen bezocht worden.

Pieter van Os 1816-1892

P. van Os was the pseudonym of Pieter van Os a Dutch author and translator. Van Os was born in Leeuwarden and studied theology in Groningen.

He first worked as a preacher, but later switched to literature. Van Os mainly wrote novels and stories, and also translated works from German and English.

One of Van Os’ best-known works is “The Last Day of the French at Waterloo” (1847), a historical novel about the Battle of Waterloo. The book was well received and was a great success. Other well-known works by Van Os include “The Revenge of the Village” (1855), “A Family Secret” (1866), and “A Mother’s Heart” (1883). Van Os was also involved in the Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, an organization dedicated to education and popular development. He co-founded the department in The Hague and was committed to the education of girls. In the later years of his life, Van Os retired from literary life and devoted himself to the study of the Bible. He died in The Hague in 1892. More publications from P. van Os.